Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của BCKT-KT xây dựng Công trình: sửa chữa , cải tạo đường bít sân vận động phụ tỉnh Bình Phước 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Sửa chữa , cải tạo đường bít sân vận động phụ tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số: 1861/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015)

 

 

 

 

 

1

Sửa chữa , cải tạo đường bít sân vận động phụ tỉnh BP

322.029.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

30 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Bảo hiểm xây dựng công trình

637

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn quản lý dự án

7.202.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Đến khi hoàn thành quyết toán công trình

4

Giám sát thi công xây lắp

8.168.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An