Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại VƯờn Quốc gia Bù Gia Mập (thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại VƯờn Quốc gia Bù Gia Mập
(thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2015 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập)
(Kèm theo Quyết định số: 1942/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu

 

 

 

 

 

1

Xây dựng công trình đường tuần tra phía Đông Nam Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (đường sỏi đỏ). (ký hiệu XL01)

18.182.217.188

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

210 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu XL01

45.913.590

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL01

35.537.970

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

60 ngày

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01

16.529.288

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

20 ngày

3

Giám sát thi công gói thầu XL01

418.190.995

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

Tổng cộng

18.698.389.031

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An