Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của BCKT-KT Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
(Kèm theo Quyết định số: 2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015)

 

 

Số
TT

Tên và nội dung gói thầu

Gía gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Vốn Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2015

 

 

 

 

 

1

Cung cấp lắp đặt thiết bị 05 trạm truyền thanh xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1.501.087.500

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

45 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị

3.101.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

30 ngày

3

Thẩm định giá thiết bị

10.000.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

15 ngày

4

Giám sát lắp đặt thiết bị

22.412.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian cung cấp lắp đặt thiết bị

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An