Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Hệ thống nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208 
(Kèm theo Quyết định số: 2244/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015)

 

 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp môi trường năm 2015)

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Hệ thống nước sạch cho Tiểu đoàn Bộ binh 208

2.871.457.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

120 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Tư vấn quản lý dự án

54.922.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Đến khi hoàn thành quyết toán công trình

3

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp

5.686.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

4

Giám sát thi công xây lắp

58.367.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

III

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

5

Bảo hiểm xây dựng công trình

6.112.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An