Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S"tiêng Sok Bom Bo  
(Kèm theo Quyết định số: 2548/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015)
 

Số
TT

Tên và nội dung gói thầu

Gía gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Mua sắm hàng hóa

 

Vốn sự nghiệp năm (nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2015)

 

 

 

 

 

1

Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo

560.428.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

60 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Giám định thi công Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo

11.505.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện gói thầu xây lắp

III

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

3

Bảo hiểm thi công Trồng cây xanh sân lễ hội thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo

1.120.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện gói thầu xây lắp

 

Tổng giá các gói thầu

573.053.000

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An