Doanh nghiệp đang hoạt động đến 31/12/2015 tại địa bàn thị xã Bình Long