PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LIÊN KHU PHỐ 4, KHU PHỐ 5 THỊ TRẤN CHƠN THÀNH ĐẾN KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH 
Chi tiết xem tại đây.