Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 17 tháng 5 năm 2013 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 17/5/2013.

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: PTP