Bản in     Gởi bài viết  

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như của ngành Kế hoạch và Đầu tư được công bố tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 và được UBND tỉnh công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 16/5/2022. 100% thủ tục hành chính đạt dịch vụ công mức độ toàn trình.

Để tra cứu quy trình, thủ tục (thành phần hồ sơ cần nộp), biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, thời gian giải quyết, Quý Doanh nghiệp, người dân vui lòng truy cập vào đường link sau: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh?unitId=1232

Để hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc chuẩn bị tạo lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhằm hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước đã xây dựng một số mẫu hồ sơ thường xuyên phát sinh để doanh nghiệp tham khảo chuẩn bị cho hồ sơ cần giải quyết của mình. Khi xem thủ tục theo Link bên trên cần giải quyết gồm những loại giấy tờ gì và liên quan đến loại hình doanh nghiệp nào thì Quý Người dân, Doanh nghiệp tham khảo các mẫu, phụ lục hồ sơ dưới đây:

Khi cần giải quyết hồ sơ nào, kính mời người dân, doanh nghiệp nhắp vào các Link tương ứng dưới đây để tải mẫu hồ sơ tham khảo:

I. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1. Đăng ký Doanh nghiệp tư nhân mới. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục I-1 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

2. Doanh nghiệp tư nhân thay đổi, có các trường hợp:

- Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục II-3 THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.

- Cho thuê Doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục II-6 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

- Giải thể doanh nghiệp. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục II-22 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

II. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1. Đăng ký thành lập mới. Thực hiện theo mẫu:

- Trường hợp Chủ sở hữu là cá nhân:

+ Điều lệ công ty. Thực hiện theo mẫu

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục I-2 (cá nhân)

- Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức.

+ Điều lệ công ty. Thực hiện theo mẫu

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục I-2 (tổ chức)

+ Danh sách người đại diện theo pháp luật/ủy quyền. Thực hiện theo mẫu: Phụ lục I-10

2. Thay đổi người đại diện pháp luật. Thực hiện theo mẫu:

- Quyết định thay đổi của chủ sở hữu

- Phụ lục II-2 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

3. Thay đổi chủ sở hữu. Thực hiện theo mẫu:

Điều lệ sửa đổi công ty TNHH MTV

- HĐ chuyển nhượng (đóng dấu phần xác nhận)

- Phụ lục II-4 Thông báo thay đổi chủ sở hữu

4. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo mẫu:

- Quyết định thay đổi của chủ sở hữu

- Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

5. Tạm ngừng hoạt động. Thực hiện theo mẫu:

- Quyết định tạm ngừng kinh doanh của chủ sở hữu

- Phụ lục II-19 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh - tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

6. Giải thể. Thực hiện theo mẫu:

- Phụ lục II-19 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

7. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Thực hiện theo mẫu: Phụ lục II-18 Giấy đề nghị cấp lại.

 III. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 1. Đăng ký thành lập mới. Thực hiện theo mẫu:

 - Điều lệ công ty.

- Phụ lục I-3 Giấy đề nghị

- Phụ lục I-6 Danh sách thành viên

- Phụ lục I-10 Danh sách người đại diện theo pháp luật

2. Thay đổi người đại diện pháp luật. Thực hiện theo mẫu:

- Biên bản họp thay đổi của Hội đồng thành viên

- Quyết định thay đổi của Hội đồng thành viên

Phụ lục II-2 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo mẫu:

- Biên bản họp thay đổi của Hội đồng thành viên

- Quyết định thay đổi của Hội đồng thành viên

Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

4.  Tăng vốn, giảm vốn góp của thành viên và vốn điều lệ. Thực hiện theo mẫu:

 - Biên bản họp thay đổi của Hội đồng thành viên

- Quyết định thay đổi của Hội đồng thành viên

- Phụ lục I-6 Danh sách thành viên

- Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Thay đổi tỷ lệ vốn góp của thành viên. Thực hiện theo mẫu:

- Hợp đồng chuyển nhượng

- Phụ lục I-6 Danh sách thành viên

- Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

6. Tiếp nhận thành viên mới. Thực hiện theo mẫu:

- Giấy xác nhận phần vốn góp

- Phụ lục I-6 Danh sách thành viên

- Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

7. Tạm ngừng hoạt động. Thực hiện theo mẫu:

- Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên

- Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên

- Phụ lục II-19 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh - tiếp tục kinh doanh

8. Giải thể. Thực hiện theo mẫu:

- Phụ lục II-22 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Giống như mẫu nhóm loại hình CÔNG TY TNHH MTV bên trên.

Thực hiện theo mẫu: Phụ lục II-18 Giấy đề nghị cấp lại.

IV. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN

 1. Đăng ký thành lập mới.

 - Điều lệ.

- Phụ lục I-4 Giấy đề nghị.

- Phụ lục I-7 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

- Phụ lục I-8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

- Phụ lục I-10 Danh sách người đại diện theo pháp luật - người đại diện theo ủy quyền.

2. Thay đổi người đại diện pháp luật. Thực hiện theo mẫu:

- Biên bản họp thay đổi của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định thay đổi của Đại hội đồng cổ đông

- Phụ lục II-2 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo mẫu:

- Biên bản họp thay đổi của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định thay đổi của Đại hội đồng cổ đông

- Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

4. Tạm ngừng hoạt động. Thực hiện theo mẫu:

- Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông

- Phụ lục II-19 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

V. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN CÔNG TY HỢP DANH

 - Phụ lục I-5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

 - Phụ lục I-9 Danh sách thành viên công ty hợp danh

VI. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN THÀNH LẬP CHI NHÁNH

1. Đối với công ty TNHH MTV

- Quyết định thành lập

- Phụ lục II-7 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

2. Đối với công ty TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Biên bản họp thành lập.

- Quyết định thành lập

- Phụ lục II-7 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

3. Đối với công ty Cổ phần

Biên bản họp thành lập.

- Quyết định thành lập

- Phụ lục II-7 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh

VII. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN CHI NHÁNH THAY ĐỔI

 1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh. Phụ lục II-20 Thông báo về việc chấp dứt họa động chi nhánh/văn phòng đại diện/Địa điểm công ty

2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Phụ lục II-9

VIII. MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mẫu Phụ lục II-5

2. Hiệu đính thông tin (khi có sự sai khác giữa Giấy chứng nhận với hồ sơ nộp đăng ký). Mẫu Phụ lục II-10.

3. Trường hợp bị mất/bị cháy, .. cần cấp lại Giấy chứng nhận. Mẫu Phụ lục II-18

4. Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết quyết định giải thể doanh nghiệp. Mẫu Phụ lục II-23

 Người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)