BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2023 
     Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu của tỉnh, để có cơ sở
tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 toàn
tỉnh gửi Bộ Kế hoạch...Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)