CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chi tiết >>>
NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 
NỘI QUY CƠ QUAN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chi tiết >>>
 Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 423/QĐ-SKHĐT Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu...
Chi tiết >>>
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
Chi tiết >>>
 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
( Ban hành tại Quyết định số  1069/QĐ-SKHĐT ngày 
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)