Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH HÌNH THU HỒI/ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN 20/9/2014 

 

TÌNH HÌNH THU HỒI/ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ ngày 01/01/2014 đến 20/9/2014

 

TT

Số GCNĐT/GPĐT

Ngày cấp

Tên doanh nghiệp

Vốn đầu tư
đăng ký (USD)

Vốn đầu tư
thực hiện lũy kế (USD)

Số quyết định
thu hồi/ chấm dứt

Ngày
Quyết định

Nguyên nhân thu hồi/
chấm dứt hoạt động

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

442043000047

17/12/2007

Công ty TNHH Board Technology

11,000,000

500,000

Thông báo số 21/TB-BQL

20/01/2014

Khó khăn về tài chính Công ty giải thể

2

442043000068

19/11/2013

Công ty TNHH Hanmi Vina

500,000

0

Thông báo số 129/TB-BQL

11/7/2014

Khó khăn về tài chính Công ty giải thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: P.KTĐN Sở, Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)