• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2023 
     Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu của tỉnh, để có cơ sở
tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 toàn
tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng nội dung, thời gian quy định. Sở Kế hoạch
và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
năm 2023, cụ thể như sau:
     1. Phần 1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
1 năm 2023 theo đề
cương hướng dẫn Phụ lục 1.
     2. Phần 2. Tổng hợp số liệu
2 về công tác đấu thầu (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).
     3. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo
3 về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước
ngày 05/01/2024 (số liệu cập nhật đến ngày 31/12/2023)
, để kịp thời tham mưu
UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
     Do đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ hằng năm, đề nghị các Quý cơ quan,
đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm
trước cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh đối với việc không thực hiện
báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu hoặc chậm thực hiện theo quy định.

- PHỤ LỤC BÁO CÁO ĐẤU THẦU NĂM 2023: Chi tiết.

- PHỤ LỤC 2 BÁO CÁO ĐẤU THẦU NĂM 2023: Chi tiết.

- PHỤ LỤC 2 BIỂU 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5: Chi tiết.

- PHỤ LỤC 2 BIỂU 2.6: Chi tiết.

- PHỤ LỤC 2 BIỂU  2.7: Chi tiết.

- PHỤ LỤC 3 BC ĐẤU THẦU NĂM 2023: Chi tiết.

- Chi tiết Công văn số 3047/SKHĐT-ĐT ngày 05/12/2023.

 

  
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)