Bản in     Gởi bài viết  
 KIỆN TOÀN BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHĐT NĂM 2019
 Ban biên tập cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phươc được kiện toàn năm 2019 gồm những ông (bà) có tên sau đây:

 

1. Ông Vương Đức Lâm – Phó Giám đốc Sở                           : Tổng biên tập;

2. Ông Phan Minh Hiển – Chánh Văn phòng                            : Phó TT Tổng biên tập;

3. Ông Lê Văn Tài – TP. Tổng hợp, Quy hoạch                        : Thành viên;

4. Ông Nguyễn Đức Thành    - TP. KTĐN                                 : Thành viên.

5. Ông Hoa Vận Định – TP. Đầu tư, TĐ và GSĐT                    : Thành viên.

6. Bà Phạm Thị Phông – PCVP Văn phòng                             : Thành viên;

7. Ông Bùi Quốc Vương – Chuyên viên Văn phòng                : Thành viên.

 Toàn văn quyết định kiện toàn Ban biên tập năm 2019

Người đăng: Phông

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)