Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH HÌNH THU HỒI/ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

TÌNH HÌNH THU HỒI/ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Từ ngày 01/01/2015 đến 19/6/2015)

 

 

TT Số GCNĐT/GPĐT Ngày cấp Tên doanh nghiệp Vốn đầu tư
đăng ký (USD)
Vốn đầu tư
thực hiện lũy kế (USD)
Số quyết định
thu hồi/ chấm dứt
Ngày
Quyết định
Nguyên nhân thu hồi/
chấm dứt hoạt động 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 442043000047.00 23/7/2012 Công ty TNHH D&D Korea Vina  1,000,000 500,000 Thông báo số 21/TB-BQL 12/2/2015 giải thể doanh nghiệp vì khó khăn về tài chính

Nguồn: BQV - P.KTĐN Sở

Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)