Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH HÌNH THU HỒI/ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2014 

 

TÌNH HÌNH THU HỒI/ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN 18/12/2014

 

TT Số GCNĐT/GPĐT Ngày cấp Tên doanh nghiệp Vốn đầu tư
đăng ký (USD)
Vốn đầu tư
thực hiện lũy kế (USD)
Số quyết định
thu hồi/ chấm dứt
Ngày
Quyết định
Nguyên nhân thu hồi/
chấm dứt hoạt động 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 442043000047 17/12/2007 Công ty TNHH Board Technology 11,000,000 500,000 Thông báo số 21/TB-BQL 20/01/2014 Khó khăn về tài chính Công ty giải thể
2 442043000068 19/11/2013 Công ty TNHH Hanmi Vina  500,000 0 Thông báo số 129/TB-BQL 11/7/2014 Khó khăn về tài chính Công ty giải thể
3 442043000068 19/11/2013 Công ty Cổ phần năng lượng Eco 2,000,000 0 Quyết định số 69/QĐ-BQL  7/10/2014 DN không triển khai dự án, vi phạm khoản 2, điều 68 NĐ108/2006/NĐ-CP 
4 441023000008 19/11/2014 Công ty TNHH chế biến gia vị xuất khẩu Vina Harris 3,750,000 3,750,000 Quyết định số 1923/QĐ-UBND   11/9/2014 DN quyết định giải thể chấm dứt dự án trước thời hạn

 

Nguồn: P.KTĐN Sở; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)