• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý II và kế hoạch giải ngân 2015 
 
I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi
1. Tình hình thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án quý II/2015.
 

 

a) Số chương trình, dự án đến hạn phê duyệt: Không.
b) Số chương trình, dự án đã được phê duyệt: Không.
c) Số chương trình, dự án, viện trợ phi dự án chậm phê duyệt: Không.
2. Tình hình ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi quý II/2015.
Tổng giá trị các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi ký kết trong kỳ báo cáo: Không.
 
II. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án.
 Quý II/2015, tỉnh làm chủ quản 02 dự án ODA chuyển tiếp, gồm:
*Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài:
- Công suất: 20.000 m3/ ngày, đêm.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước.
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xoài.
- Thời gian dự kiến thực hiện: 2011 – 2015.
- Tổng mức đầu tư sau khi đã điều chỉnh là 16.612.024 USD (tương đương 323.934 triệu đồng).
Trong đó:
+ Vốn vay ODA của WB là 13.846.355 USD (tương đương 270.000 triệu đồng – chiếm tỷ lệ 83% trên tổng mức đầu tư).
+ Vốn đối ứng là 53.934 triệu đồng, tỷ lệ 17% trên tổng mức đầu tư).
* Dự án đầu tư hệ thống thoát và xử lý rác thải thị xã Đồng Xoài:
- Công suất: 10.000 m3/ ngày, đêm.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước.
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xoài.
- Thời gian dự kiến thực hiện: 2011 – 2015.
- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 366.590 triệu đồng.
Trong đó:
+ Vốn vay ODA của WB là 15.058.000 USD (tương đương 316.185 triệu đồng – chiếm tỷ lệ 86% trên tổng mức đầu tư).
+ Vốn đối ứng là 50.504 triệu đồng – chiếm tỷ lệ 14% trên tổng mức đầu tư).
1. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án quý II/2015.
Xếp loại dự án
Dự án
 đầu tư
Dự án
HTKT
Tổng số
 dự án
Tốt
02
 
02
Khá
0
 
0
Trung bình
0
 
 
Kém
0
 
0
Tổng số dự án
02
 
02
2. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án so với kế hoạch quý II/2015.
Kết quả thực hiện so với kế hoạch trong Quý báo cáo
Luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với kế hoạch cả năm
Tiến độ
thực hiện
Số chương trình, dự án
Tiến độ
Thực hiện
Số chương trình, dự án
> 80%
02
 > 80%
02
80% - 60%
0
80% - 60%
0
60% - 40%
0
60% - 40%
0
< 40%
0
< 40%
0
 
3. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng
a) Tiến độ giải ngân thực tế trong Quý II và cả năm 2015:
- Vốn ODA: Trong quý II/2015 tổng vốn ODA đã giải ngân là 23.565 triệu đồng, bằng 692% so với kế hoạch quý (kế hoạch quý là 4.000 triệu đồng).
- Vốn đối ứng: Trong quý II/2015 tổng vốn đối ứng đã giải ngân là 4.467 triệu đồng, bằng 358% so với kế hoạch quý (kế hoạch quý là 1.250 triệu đồng).
b) Luỹ kế tỷ lệ giải ngân thực tế từ đầu dự án đến hết quý II/2015:
- Vốn ODA: Đến hết quý II/2015 lũy kế vốn ODA đã giải ngân là 235.597 triệu đồng, bằng 42% so với kế hoạch vốn được phê duyệt.
Trong đó:
+ Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài giải ngân được 162.010 triệu đồng, đạt 60%.
+ Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài giải ngân được 73.587 triệu đồng đạt 23%.
- Vốn đối ứng: Đến hết quý II/2015 lũy kế vốn đối ứng đã giải ngân là 46.846 triệu đồng, đạt 45%.
Trong đó:
+ Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài giải ngân được 24.472 triệu đồng, đạt 45%.
+ Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài giải ngân được 22.374 triệu đồng đạt 44,4%.
(Chi tiết theo biểu đính kèm).
4. Các kết quả đầu ra chủ yếu.
4.1. Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài.
a) Công tác đấu thầu và thực hiện các gói thầu:
Căn cứ theo Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt thì Tiểu dự án Mở rộng Hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước gồm có 13 gói thầu, tình hình thực hiện như sau:
- Các gói thầu Tư vấn: Gồm 02 gói.
+ Gói thầu BPWS- 01 “Tư vấn Thiết kế”: Hợp đồng này đã kết thúc ngày 12/5/2014, Ban QLDA đã thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho Tư vấn.
+ Gói thầu BPWS - 05 “Tư vấn giám sát”: Ký hợp đồng ngày 26/8/2013, giá trị trúng thầu là 511.977 USD, thời gian thực hiện hợp đồng là 34 tháng. Hiện nay, Tư vấn giám sát đang quản lý hợp đồng và giám sát thi công các gói thầu gồm: BPWS-02 “Xây dựng công trình thu nước thô, trạm bơm nước thô, tuyến ống truyền tải nước thô đến nhà máy nước Đồng Xoài, xây dựng nhà máy nước Đồng Xoài” và BPWS-03B “Thi công tuyến ống phân phối”. Ban QLDA đã thanh toán tạm ứng 20% giá trị hợp đồng (80.393 USD tương đương 1.706 triệu đồng), thanh toán tiến độ đợt 1 là 21.801 USD tương đương 468 triệu đồng.
- Các gói thầu xây lắp: Gồm 03 gói.
+ Gói thầu BPWS-02 “Xây dựng công trình thu nước thô, trạm bơm nước thô, tuyến ống truyền tải nước thô đến nhà máy nước Đồng Xoài, xây dựng nhà máy nước Đồng Xoài”: Đã ký hợp đồng ngày 26/5/2014 với Công ty cổ phần xây dựng số 5 với giá trị là 113.850 triệu đồng. Khởi công ngày 01/6/2014. Khối lượng đã thực hiện đến nay là 100%. Đã tạm ứng 20% giá trị hợp đồng.
+ Gói thầu BPWS-03A “Thi công tuyến ống truyền tải nước sạch”: Ký hợp đồng ngày 24/12/2013. Khởi công ngày 06/1/2014. Hiện nay đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Tổng mức thanh toán của gói thầu là 73.840 triệu đống.
+ Gói thầu BPWS-03B “ Thi công tuyến ống phân phối”: Ký hợp đồng ngày 26/5/2014 với Liên danh Công ty cổ phần Công nghệ môi trường và xây dựng Sài Gòn (SENCO) – Công ty CP đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO). Khởi công ngày 09/6/2014. Khối lượng đã thực hiện đến nay là 95%. Đã thanh toán tạm ứng 20% hợp đồng với số tiền là 23.305 triệu đồng.
- Các gói thầu mua sắm hàng hóa: Gồm 06 gói.
+ Gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh BPWS-04A “Đồng hồ nước”: Ký hợp đồng ngày 26/5/2014 với Công ty cổ phần HAWACO. Thời gian thực hiện hợp đồng là 59 ngày. Đã giao nhận hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
+ Gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh BPWS-06 “Thiết bị Ban QLDA”: Đã kết thúc hợp đồng, hiện nay BQLDA đang làm thanh toán cho nhà cung cấp.
+ Gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh BPWS-04B “Các phụ kiện lắp đặt đồng hồ nước”: Ký hợp đồng ngày 17/6/2014 với Công ty cổ phần đầu tư Minh Hòa. Hiện đã thực hiện xong hợp đồng và thanh toán cho nhà thầu.
+ Gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh BPWS-07B “Thiết bị vận hành bảo dưỡng”: Ký hợp đồng ngày 18/6/2014 với Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mã Việt. Hiện đã thực hiện xong hợp đồng và thanh toán cho nhà thầu.
+ Gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh BPWS-07A “Thiết bị phòng Thí nghiệm”: Đã ký hợp đồng ngày 21/10/2014 với giá trị hợp đồng lá 1,39 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Đã bàn giao nghiệm thu và thanh toán theo giá trị hợp đồng.
+ Gói thầu BPWS-07c “Xe tải nhẹ có cẩu”: Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng trong tháng 09/2014. Đã triển khai thực hiện đấu thầu trong tháng 9/2014 nhưng không đạt. Nay đang thực hiện các thủ tục để đấu thầu lại trong quý III.
- Còn lại 02 gói thầu: Do Mabutip thực hiện (BPWS-08 và BPWS-09).
b) Công tác đền bù tái định cư: Do sử dụng đất công nên không cấp tái định cư. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Bản cam kết môi trường của dự án Mở rộng HT cấp nước, lập vào tháng 9/2010, và được UBND huyện Đồng Phú cấp giấy xác nhận đăng ký bản kết môi trường ngày 5/11/2010.
d) Đánh giá:
Ngoại trừ gói thầu BPWS-03B đang thi công chậm so với thời gian thực hiện hợp đồng do gặp khó khăn trong quá trình thi công nên đã gia hạn 08 tháng để nhà thầu có thể hoàn tất các khối lượng công việc đã ký kết. Các gói thầu còn lại nhìn chung đều đạt tiến độ theo Kế hoạch đấu thầu đã duyệt. Công tác đền bù tái định cư và đánh giá tác động môi trường đều được hoàn tất, đảm bảo cho việc triển khai dự án.
4.2. Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài.
a) Công tác đấu thầu và thực hiện các gói thầu:
Căn cứ theo Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt thì Tiểu dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước gồm có 14 gói thầu, tình hình thực hiện như sau:
- Các gói thầu tư vấn: Gồm 02 gói.
+ Gói thầu Hợp đồng thiết kế ( BPWW-03): Ký ngày 07/12/2012 với Tư vấn trúng thầu là: Dohwa Engineering Co., Ltd (Hàn Quốc) giá trị trúng thầu 112.519 USD và 5.100,5 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng (từ ngày 07/12/2012 đến ngày 07/6/2014). Đã hoàn thành khối lượng theo hợp đồng và nghiệm thu thanh thanh toán cho nhà thầu.
+ Gói thầu Hợp đồng giám sát ( BPWW-07): Ký ngày 19/9/2013 với Tư vấn trúng thầu là: Haskoning DHV Nederland B.V giá trị trúng thầu 637.581 USD, thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng (từ ngày 19/9/2013 đến ngày 19/9/2016). Tư vấn giám sát đã đã hoàn thành báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp, báo cáo thẩm tra hồ sơ thầu của các gói thầu mua sắm và các gói đang giám sát xây dựng. Đã hoàn thành 58% khối lượng hợp đồng, giải ngân được 133.442 USD.
- Các gói thầu xây lắp: Gồm 05 gói.
+ Gói thầu BPWW -04A:           Đã ký hợp đồng 28/8/2014, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng, đến nay đã thanh toán cho nhà thầu số tiền 37.193 triệu đồng. Hiện đang triển khai thi công đạt 35% khối lượng.
+ Gói thầu BPWW-04B: Đã ký hợp đồng ngày 03/06/2014 với công ty CP Xây dựng Công trình Thủy Hà Nội với giá gói thầu 9.591,7 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. Đến nay đã thực hiện được 100% khối lượng công việc và đã thanh toán khối lượng 5.473 triệu đồng.
+ Gói thầu BPWW-05: Đã ký hợp đồng 28/7/2014, thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng, đã thanh toán cho nhà thầu 16.046 triệu đồng. Hiện nay đã thực hiện được 66% khối lượng công việc.
+ Gói thầu BPWW-06: Đã ký hợp đồng ngày 30/7/2014, thời gian thực hiện hợp đồng là 17 tháng, đã thanh toán 20% giá trị hợp đồng, đã thi công đạt 26% khối lượng.
+ Gói thầu BPWW-11: Đã thực hiện xong và thanh toán cho nhà thầu.
- Các gói thầu mua sắm hàng hóa: Gồm 04 gói.
+ Gói thầu BPWW-08: Ký hợp đồng, hiện nay đang giao nhận háng hóa.
+ Gói thầu BPWW-09B: Đóng thầu lần 1 ngày 01/12/2014. Gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu đến ngày 16/12/2014. Đóng thầu lần 2 ngày 16/12/2014. Có 01 nhà thầu tham gia dự thầu. Hiện đang làm thủ tục đấu thầu lại.
+ Gói thầu BPWW-09C: Đóng thầu lần 1 ngày 09/12/2014. Gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu đến ngày 19/12/2014. Đóng thầu/mở thầu lần 2 ngày 19/12/2014 nhưng không đạt. Hiện đang làm thủ tục đấu thầu lại.
+ Gói thầu BPWW-09A: Đã ký hợp đồng với công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long ngày 19/12/2014 với giá hợp đồng 5.823 triệu đồng. Đã thanh toán tạm ứng 1.164 triệu đồng. Hiện nay đang chuẩn bị giao hàng hóa.
- Còn lại 03 gói thầu: Do Mabutip và WB thực hiện (BPWW-01 Khảo sát chất lượng dịch vụ khi triển khai dự án); BPWW-02 (Khảo sát chất lượng dịch vụ khi kết thúc dự án) và BPWW-10 (Dịch vụ nâng cao năng lực cho BPWACO).
b) Công tác đền bù tái định cư: Đã thực hiện xong công tác đền cho toàn bộ dự án; đang bàn giao cho UBND thị xã Đồng Xoài để phân lô tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
c) Công tác đánh giá tác động môi trường: Đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt lại tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 24/06/2014.
d) Đánh giá chung: Nhìn chung tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp đạt theo kế hoạch đề ra. Riêng gói thầu BPWW-06 Xây dựng mạng dịch vụ và đấu nối vào nhà chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Nhà thầu đã phối hợp với Ban QLDA làm việc với UBND Phường họp dân các khu phố để tuyên truyền, vận động người dân để triển khai đấu nối hộ gia đình.
5. Kế hoạch giải ngân năm 2015.
Trên cơ sở tình hình thực hiện các dự án, tỉnh Bình Phước dự kiến kế hoạch giải ngân các dự án ODA năm 2015 như sau:
a) Vốn ODA: 18.000.000.000 đồng.
b) Vốn đối ứng: 5.000.000.000 đồng.
 

 

Nguồn: TXT - P.KTĐN Sở

Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)