Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ III, 9 THÁNG VÀ ƯỚC CẢ NĂM 2015 

 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ III, 9  THÁNG VÀ ƯỚC CẢ NĂM 2015 TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

 
TT Số GCNĐT Ngày cấp Tên dự án/
doanh nghiệp
Ngành, lĩnh vực Hình thức
đầu tư
Nước
đăng ký
Năm 2015 Dự kiến năm 2016
Thực hiện 9 tháng Ước cả năm
Vốn thực
hiện (triệu USD)
Trong đó
từ nước ngoài (triệu USD)
Vốn thực
hiện (triệu USD)
Trong đó
từ nước ngoài (triệu USD)
Vốn thực
hiện (triệu USD)
Trong đó
từ nước ngoài (triệu USD)
A. Đầu tư  trong khu công nghiệp                
I KCN Chơn Thành I                  
1 443042000001 5/10/2006 Công ty TNHH VN Chen Lain Metal  Sản xuất bao bì kim loại, gia công cắt tôn, kẽm, in ấn trên bao bì kim loại  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
2 442023000002 10/11/2006 Công ty TNHH  Megatec Sản xuất đồ gỗ nội thất và ván ép sử dụng trong xây dựng 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Malaysia            
3 442032000028 10/8/2007 Công ty TNHH SX bao bì Thiên  Ý Sàn xuất nồi hơi 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Malaysia            
4 442023000040 8/11/2007 Công ty TNHH Kim Thần Thái Sản xuất sợi vải 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
5 442023000042 15/11/2007 Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging Sản xuất máy bơm nước 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
6 44212000011  22/9/2010 Công ty TNHH Komex Vina Nhà máy sản xuất, in ấn bao bì các loại 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
7 442023000035 29/6/2011 Công ty TNHH Shyang Ta  Sản xuất bao ngón tay bằng cao su 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc          500,000 500,000
II 2. KCN Chơn Thành II              
8 03/GP-BP 20/01/2005 Công ty TNHH IsoTECH Việt Nam - Bỉ Sản xuất panel cách nhiệt, cửa và cửa sổ các loại Liên doanh  Bỉ            
9 442023000019 11/5/2006 Công ty TNHH World Tec Vina  Sản xuất linh kiện điện tử  100% vốn đầu tư nước ngoài  Hàn Quốc             
10 442043000060 15/7/2013. Công ty TNHH  Create Profit Việt Nam Nhà máy sản xuất sản phẩm dệt; sản phẩm ngành may mặc;  phụ liệu ngành may mặc 100% vốn đầu tư nước ngoài Britist Virgin Islands  1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000    
11 442043000063 18/9/2013 Công ty TNHH Sun Polar Co.,Ltd Sản xuất gia công sản phẩm dệt; sản phẩm ngành may mặc;  phụ liệu ngành may mặc 100% vốn đầu tư nước ngoài Brunei            
III 3. KCN Minh Hưng - Hàn Quốc             
12 4422200004 15/01/2007 Công ty TNHH C&N Vina Đầu tư hạ tầng KCN  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
13 15/GP-BP 24/3/2006 Công ty TNHH Y&J Internationnal Sản xuất ñoà goã trang trí noäi thaát vaø ñoà duøng trong sinh hoaït 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
14 14/GP-BP 10/3/2006 Công ty TNHH C&T Vina Deät, nhuoäm vaûi vaø may maëc quaàn aùo 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
15 17/GP-BP 3/4/2006 Công ty TNHH Jin Yung
 Vina
Sản xuất quần áo, túi xách 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
16 18/GP-BP 3/4/2006 Công ty TNHH Sam Woon Ind Sản xuất vaûi thun vaø may maëc quaàn aùo 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
17 442023000005 24/01/2007 Công ty TNHH T.M Vina Saûn xuaát sôïi vaø deät vaûi, hoaøn thieän saûn phaåm deät, may maëc 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
18 442023000007 26/02/2007 Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K VINA Sản xuất và gia công bao bì bằng giấy, gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
19 442043000025 8/8/2007 Công ty TNHH Sung Il Vina Sản xuất coøi xe oâ toâ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc  96,000 96,000 96,000 96,000    
20 442023000026 10/8/2007 Công ty TNHH Han-A Vina  Sản xuất daây thöøng, daây ñai, daây caùp vaø löôùi ñaùnh caù 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
21 442043000027 10/8/2007 Công ty TNHH Kyung Jin (đổi tên từ công ty Tae Sung Multi Vian) Sản xuất ñeøn xe oâ toâ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
22 442023000029 13/8/2007 Công ty TNHH Doo Nam Vina Sản xuất oáng daây vaø coøi xe oâ toâ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
23 442043000030 14/8/2007 Công ty TNHH Gwang Sung Vina  Sản xuất giaù ñôõ vaø maï coøi xe oâ toâ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
24 44222000065 7/10/2013 Dự án do Công ty TNHH Infac Vina làm chủ đầu tư Nhà kho và nhà xưởng kiểm tra chất lượng còi xe ô tô. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
25 442043000032 15/8/2007 Công ty TNHH Tae Chang Vina Sản xuất oáng daây vaø voøng ñeäm xe oâ toâ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc  400,000 400,000 400,000 400,000    
26 442023000033 15/8/2007 Công ty TNHH Sit Vina Sản xuất naép vaø voû boïc coøi xe oâ toâ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
27 442043000034 16/10/2007 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Việt Hàn Sản xuất boàn töï hoaïi, boàn chöùa daàu 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
28 442043000045 7/12/2007 Công ty TNHH Dream Textile Sản xuất, nhuoäm vaûi sôïi 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
29 442023000048 20/12/2007 Công ty TNHH Sae Han Vina Keùo, nhuoäm sôïi vaø eùp khuoân nhöïa 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
30 44222000056 13/5/2008 Công ty TNHH Vina Kum Kang Cen Tech (Hàn Quốc)  Sản xuất thieát bò ño nhieät ñoä, laép raùp maùy laøm laïnh… 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
31 442043000052 10/4/2008 Công ty TNHH Doo Young Vina  Deät vaûi 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
32 442043000053 29/4/2008 Công ty TNHH Young In Tech Vina  Sản xuất vaø gia coâng trang thieát bò söû duïng cho nhaø beáp 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
33 442023000061  04/6/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Công ty TNHH cửa A Lu Đô  Sản Xuất caùc loaïi cöûa baèng nhoâm vaø saét 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
34 442043000067  06/8/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Công ty TNHH xây dựng Dae Young Thi coâng XD  caùc coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng… 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
35 442033000074  27/3/2009 Công ty CP Phúc Xanh Vina Gia đồ dùng cho nhà bếp, gia công màng nhựa tổng hợp PE 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
36 442043000075  05/5/2009 Công ty TNHH C&K Vina May mặc  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
37 442043000080 4/11/2009 Công ty TNHH Quốc tế TK Sản xuất gia công hoa, túi sách từ giấy thành phẩm 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
38 442043000085 29/01/2010 Công ty TNHH Poremost Vina  Sản xuất, gia công các loại vải dệt kim (không nhuộm) 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
39 442043000012 27/10/2010 Công ty TNHH dệt C&S Nhà máy dệt vải các loại 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
40 442023000016 22/11/2010 Công ty TNHH in nhuộm ING Nhà máy in nhuộm vải 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
41 442023000009   17/9/2010 Công  ty TNHH dệt nhuộm quốc tế Radiant Xây dựng nhà máy dệt nhuộm Radiant 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
42 442043000027 3/3/2011 Công ty TNHH Jungdown Vina Nhà máy chế biến lông vũ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc 105,000 105,000 105,000 105,000    
43 442043000030 28/3/2011 Công ty TNHH Hóa phẩm Suwoo Sản xuất hóa phẩm tẩy rửa và làm mềm bóng vải 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
44 442043000039 10/11/2011 Công ty TNHH Yakjin Intertex  Sản xuất, gia công: Dệt, nhuộm, may mặc và cho thuê nhà xưởng dư thừa. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
45 442023000042 2/5/2012 Công ty TNHH Bu Sung  Vina Nhà máy sản xuất, gia công các linh kiện, phụ tùng, sản phẩm của ngành công nghệ chế tạo. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
46 442043000043 17/5/2012 Công ty TNHH Nantong  Xinfei (Việt Nam) textile Nhà máy sản xuất gia công vải sợi. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
47 442043000044 6/6/2012 Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina  Nhà máy sản xuất kính khúc xạ 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
48 442043000047 23/7/2012 Công ty TNHH Pearl Bio Tech Nhà máy sản xuất găng tay và vật dụng gia đình 100% vốn nước ngoài Hàn Quốc            
49 442043000047 24/9/2012 Công ty TNHH Uni Tex Global Vina Nhà máy sản xuất thiết bị và dụng cụ sử dụng trong nha khoa. 100% vốn nước ngoài Hàn Quốc 694,000 694,000 694,000 694,000    
50 442043000051 6/2/2013 Công ty TNHH JK Sản xuất vải, dệt vải, may mặc (không thực hiện hoạt động tẩy, nhuộm, hồ, in trên sản phẩm sản xuất). 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
51 442043000055 10/4/2013 Công ty TNHH MTV C&H Enterprise Xây dựng nhà máy sản xuất, gia công kéo sợi, nhuộm vải và sợi các loại. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
52 442043000062 12/9/2013 Chi nhánh Công ty TNHH Dae Sung Vina Sản xuất hàng may mặc  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
53 44212000064 19 /9/2013 Dự án do Công ty THNH Sung Il Vina làm chủ đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất sợi cao su bọc chỉ và dệt dây đai dây thun các loại. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
54 442043000068 19/11/2013 Công ty TNHH Hanmi Vina Xây dựng nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu quần áo 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
55 442043000069 5/12/2013 Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khôi Minh  Dệt nhuộm vải sợi và in bông 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
56 442,023,000,080 8/8/2014 Công ty TNHH Sung Ju Vina Chế tạo, sản xuất sản phẩm,  linh kiện, thiết bị điện tử 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Thái Lan            
57 442043000089 2/4/2015 Công ty TNHH Best innovation glove Xây dựng nhà máy sản xuất găng tay cao su 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc         1,300,000 1,300,000
58 442043000090 16/6/2015 Công ty TNHH Việt Nam Newish Textile  Xây dựng nhà máy sản xuất găng tay cao su 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc         3,700,000 3,700,000
59 442043000096 30/6/2015 Công ty TNHH Jiawei Nhà máy dệt nhuộm, in vải. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Trung Quốc            
60 6538014636 27/8/2015 Dự án do Công ty TNHH Doo Young Vina làm chủ đầu tư Nhà máy dệt vải 2 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
IV 4. KCN Minh Hưng III                
61 442032000068   08/8/2008 Công ty CP MDF VRG Dongwha Chế biến gỗ MDF 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc  17,950,000 17,950,000 17,950,000 17,950,000 3,200,000 3,200,000
62 442043000040 10/1/2012 Công ty TNHH Asathio Chemical Việt Nam  Nhà máy sản xuất thuốc nhuộm. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Nhật Bản            
63 44222000069 18/12/2013 Công ty TNHH một thành viên C&T Vina Xây dựng nhà xưởng cho thuê 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
64 442043000072 22/01/2014 Công ty TNHH Long Fa (Việt Nam) Sản xuất, gia công các loại giày dép và phụ kiện của giày dép. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Britist Virgin Islands  16,800,000 16,800,000 24,743,000 24,743,000    
65 442043000076 17/6/2014 Công ty CP giấy Ưu Việt Xây dựng nhà máy tái chế giấy từ giấy  phế liệu Liên doanh Việt Nam - Singapore-Malaysia            
66 442,023,000,077 22/7/2014 Công ty TNHH Tân Hỷ Sản xuất, gia công khuôn mẫu, khuôn đúc giày 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Trung Quốc            
67 442,023,000,080 8/8/2014 Công ty TNHH Sting Vina Xây dựng nhà máy ản xuất, gia công các linh kiện, phụ tùng sản phẩm của ngành trang điểm 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
68 442,043,000,083 22/11/2014 Công ty TNHH Cooltex Việt Nam Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm dệt và sản phẩm may mặc 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
69 442043000087 12/3/2015 Công ty TNHH dệt vải Baesung Nhà máy dệt vải Baesung 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc         700,000 700,000
70 8783068110 7/8/2015 Nhà máy Công ty TNHH dệt vải Bukwang. nhà máy  dệt vải  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
71 442043000095 30/6/2015 Công ty TNHH dệt vải shin kwang. nhà máy công ty TNHH dệt vải shin kwang. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
72 442043000097 30/6/2015 Công ty TNHH Lisheng Electronics Nhà máy sản xuất linh kiện điện tư 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Trung Quốc 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
73 442043000098   Công ty TNHH Xiren Electronics Nhà máy sản xuất linh kiện điện tư 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Trung Quốc 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
V 5. KCN Tân Thành (Đồng Xoài I)            
74 722/GP-BP 28/10/2004 Coâng ty TNHH Auntex Sản xuất sợi cotton, sợi polyester, sợi dệt bao tay bảo hộ lao động 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
75  04/GP-BP  20/6/2005 Công ty TNHH Tech Seal - Dai Binh  Saản xuất sản phẩm cơ khí chính xác Liên doanh  Mỹ            
76  12/GP-BP  24/01/2006 Công ty TNHH KJ Glove  Sản xuất bao tay bảo hộ lao động 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
77  09/GP-BP 22/12/2005 Coâng ty TNHH Maây Ñieàn Sản xuất kệ gỗ, kệ tre, kệ sắt 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
78  11/GP-BP 24/01/2006 Coâng ty TNHH SG Vina Sản xuất mặt bàn, lưng ghế gỗ và đệm ghế gỗ  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
79 44204000001 30/8/2006 Coâng ty TNHH An Gia Lôïi  Sản xuất máy bơm nước 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
80 442023000004 30/6/2010 Công ty TNHH gỗ Taân Vĩnh Nghĩa Bình Phước Sản xuất đồ gỗ gia dụng 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Trung Quốc            
81 441043000017 6/3/2010 Công ty TNHH sinh khối Nahnoom (trước đây là Công ty TNHH Nahnoom Holdings) Sản xuất chất đốt từ mùn cưa 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
82 442043000074 01/4/ 2014. Công ty TNHH MTV Sam Sung Fishing Net Sản xuất lưới cá và gia công các sản phẩm nghề cá. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
83 442043000081 8/8/2014 Công ty TNHH Sang Hun Xây dựng nhà máy trang phục các loại 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
84 44222000088 20/3/2015 Dự án nhà máy sản xuất bao tay do Công ty TNHH Ju Young Vina làm chủ đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao tay  100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc          1,000,000 1,000,000
85 442043000093 16/6/2015 Công ty TNHH Việt Nam Newish Textile  nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc             
VI KCN ĐỒNG XOÀI II             
86 442043000059 07/6/2013. Công ty TNHH Shyang Ying  Sản xuất, gia công các loại giày và bán thành phẩm. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Nhật Bản 16,250,000 16,250,000 16,250,000 16,250,000 5,000,000 5,000,000
87 442043000082 12/9/2014 Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand gain Xây dựng nhà  máy sản xuất giày dép 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Samoa (Mỹ) 864,000 864,000 864,000 864,000 4,300,000 4,300,000
VII KCN Tân Khai 45ha             
88 442043000038 25/10/2007 Công ty TNHH Cơ khí và xây dụng KP (thay tên Coâng ty TNHH Korea Panel Vieät Nam) Sản xuất baûng panel 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
VIII KCN Tân Khai II                  
89 442023000016 23/4/2007 Công ty TNHH Khai Thác KH-NS-Hạnh Phúc May mặc, dệt nhuộm, gia công giày, chế biến nông sản… 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
IX KCN Bắc Đồng Phú   100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
90 442023000082 11/12/2009 Công ty TNHH LC Buffalo Tinh cheá caùc saûn phaåm töø voû haït ñieàu 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
91 442043000024 24/02/2011 Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) Sản xuất, gia công giày, dép 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan 25,196,000 25,196,000 47,896,000 47,896,000 10,000,000 10,000,000
92 442023000049 19/10/2012 Công ty Cổ phần Đúc & Chế tạo khuôn mẫu CEM  Nhà máy gia công khuôn mẫu, sản xuất linh kiện ô tô và các sản phẩm cơ khí khác 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Liên doanh Đức - Việt Nam            
93 442043000054 03/4/2013.  Nhà máy may Yakjin Sài Gòn.  Nhà máy may Yakjin Sài Gòn. 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
94 442043000073 26/02/2014 Công ty TNHH Quilon Speciality Foods Việt Nam  Chế biến hạt điều 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Singapore             
95 442,032,000,078 28/7/2014 Công ty cổ phần sản xuất - Thương mại Việt Hàn Chế biến gỗ và viên nén năng lượng Liên doanh Việt Nam - Hàn Quốc Việt Nam-Hàn Quốc 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6,350,000 6,350,000
96 442043000090 25/4/2015 Công ty TNHH Long Sơn Inter Foods Nhà máy sơ chế đóng gói nhân điều và các nông sản khác để xuất khẩu Liên doanh Việt Nam - Mỹ Việt Nam-Mỹ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
97 442043000094 30/6/2015 Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Becmuda (người đại diện là Trung Quốc) 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000    
X KKT Cửa khẩu Hoa Lư                  
98 442023000034 14/6/2011 Công ty TNHH CNC Australia Xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, máy móc nông nghiệp và lâm nghiệp Liên doanh  Úc-Việt Nam            
Tổng trong KCN, KKT     93,160,000 93,160,000 123,803,000 123,803,000 48,050,000 48,050,000
B. Đầu tư ngoài khu công nghiệp                
1 171A/GPĐC 30/7/1997 Nhà máy Vedan Chế biến tinh bột sắn 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
2 03/GP-BP 16/02/2004 Cty TNHH C&N Vina Trang trại nông nghiệp 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
3 13/GP-BP 23/3/2005 Cty TNHH Nông sản Đài Loan Trang trại nông nghiệp 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
4 16/GP-BP 27/4/2004 Cty TNHH Sinh Huy Trang trại nông nghiệp 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
5 07/GP-BP 2/2/2005 Cty Liên doanh Medevice 3S SX bao cao su các loại 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Braxin-Hàn quốc            
6 05/GP-BP  1/2/2000 Cty TNHH Nailun Việt Nam Chế biến tinh bột sắn 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đan Mạch            
7 44.112.000006 16/11/2005 Cty TNHH Quảng Hưng SX hàng gỗ TTNT 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
8 44.1043.000001 8/12/2006 Cty TNHH Vinaphygen Trồng cây nem chịu hạn 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
9 44.1043.000005 4/12/2007 Cty TNHH Dae Kyung SX thú nhồi bông 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
10 44.1043.000010 20/11/2008 Cty TNHH nông sản Việt Phước Chăn nuôi gia súc 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
11 44.1023.000012 14/5/2009 Cty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông SX ethanol Liên doanh  VN-Nhật            
12 44.1043.000015 10/12/2009 Cty TNHH Pinus SX bao tay bảo hộ lao động 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
13 44.1043.000017 16/3/2010 Cty TNHH Kumo Việt Nam SX cửa nhựa, các sản phẩm bằng nhựa 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
14 44.1023.000019 17/5/2010 Cty TNHH Worldwide Vietnam Thi công xd công trình dân dụng 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Malaysia            
15 44.1043.000018 6/5/2010 Cty TNHH Phương Đông Xanh Trồng và khai thác cây cao su 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Úc            
16 44.1043.000021 3/6/2010 Cty TNHH Sao Chiến Thắng SX bao tay bảo hộ lao động 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
17 44.1043.000022 2/8/2010 Cty TNHH khí công nghiệp Messer Bình Phước SX khí CO2, đá khô 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đức            
18 441,043,000,025 13/4/2011 Chi nhánh Công ty TNHH KSS VN Nông Lâm nghiệp và thủy sản 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Nhật            
19 05/GCNĐC4/44/1 30/6/2005 Cty TNHH Kiến Mỹ  Nông Lâm nghiệp và thủy sản 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
20 441,112,000,026 10/6/2011 Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Long an - Chi nhánh BP Nông Lâm nghiệp và thủy sản 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Singgapo            
21 44,103,000,178 18/11/2011 Công ty TNHH Happy Merry Holding IND Nông Lâm nghiệp và thủy sản 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
22 44,103,000,178 15/12/2011 Công ty TNHH Nông nghiệp Làng sen Việt Nam Nông Lâm nghiệp và thủy sản 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,500,000 3,500,000
23 441,023,000,029 4/1/2012 Công ty TNHH Hôn Mộc Trồng và chăm sóc Cao Su 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan            
24 441,023,000,035 1/6/2012  Công ty TNHH Choice Genetics Chăn nuôi heo Liên Doanh Pháp - Singapo            
25 441,123,000,030 14/2/2012 Chi nhánh Công ty Cổ phần C.P Bình phước Chăn nuôi gà giống 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Thái Lan            
26 441,043,000,031 1/3/2012 Công ty TNHH Hi-Tech Sản xuất bao tay tráng nhựa 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc            
27 441,023,000,037 31/7/2012 Công ty TNHH Di truyền giống Japfa Hypor (được thành lập Công ty liên doanh để tiếp tục thực hiện dự án do chi nhánh Japfa Long An đang thực hiện) Chăn nuôi heo 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Singgapo - Hà Lan            
28 44,112,000,039 24/01/2013 Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An Chăn nuôi heo 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Singapo 30,000 30,000 230,000 230,000 120,000 120,000
29 44,122,000,041 21/10/2014 Dự án do Trang trại nông nghiệp do Công ty TNHH Hôn Mộc làm chủ đầu tư Trang trại nông nghiệp 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Đài Loan 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
30 44,122,000,041 21/10/2014 Công ty TNHH Tân Nguyên Chăn nuôi heo Liên doanh Mỹ - VN 130,000 130,000 230,000 230,000 150,000 150,000
31 441043000044 9/3/2015 Công ty TNHH Chế biến Cao su Quốc Việt Chế biến Cao su 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Singgapore 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
32 441043000045 22/3/2015 Công ty TNHH Gaya Industry Sản xuất găng tay bảo hộ lao động 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc 200,000 200,000 230,000 230,000 170,000 170,000
33 442043000089 16/6/2015 Công ty TNHH Safety Gloves Dệt may bao tay 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc 300,000 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000
34 6321557101 8/7/2015 Dự án do Công ty TNHH Kumnam Printer Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư Dự án nhà máy in Kumnam Prin Bình Phước 100% vốn đầu
tư nước ngoài 
Hàn Quốc 411,000 411,000 500,000 500,000    
Tổng ngoài  KCN       5,321,000 5,321,000 5,740,000 5,740,000 6,190,000 6,190,000
Tổng (Trong + Ngoài KCN) 98,481,000 98,481,000 129,543,000 129,543,000 54,240,000 54,240,000

 

Nguồn: BQV-P.KTĐN Sở

Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)